புத்தகம் : Business insights: Finance, people and environment
ஆசிரியர் : பிரதீப்காந்த் புவனேந்திரன்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
பதிப்பாளர்: சதபூ.பத்மசீலன்
வகை : பொருளியல்
ISBN: 978-955-685-162-5
விலை : 700.00 பக்கங்கள் :
புத்தகம் : நறுந்தொகை
ஆசிரியர் : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
பதிப்பாளர்: சதபூ.பத்மசீலன்
வகை : குழந்தை இலக்கியம்
ISBN: 978-955-0367-50-4
விலை : 180.00 பக்கங்கள் :
வெளியீடு எண் : இதழ்-71-73
ஆசிரியர் : தெ.மதுசூதனன்
ISSN : 20219041
விலை : 100.00 ரூபா
வெளியீடு : 2017 May - July
பதிப்பாசிரியர் : சதபூ.பத்மசீலன்

சண்முகயோகினி ரவீந்திரன்
Shanmugayogini Ravindran

Mrs.Shanmugayogini Ravindran is a Senior lecturer in English Language at the University   of Jaffna, Sri Lanka. ‘Developing Speaking Skills in English’ is a sequel to her earlier book ‘Developing Reading and Writing skills in English’ (2007).Mrs.S.Ravindran was born in Colombo and had her early education in Colombo. She obtained her bachelor’s degree in arts from the University of Jaffna.  Her achievements in academic field are excellent  with a post graduate diploma in ELT and M.Phil in Linguistics.There is a generation of youngsters who have been ‘’taught’’ English for nine years or more but are still unable to speak English in real situations in their daily life.This book provides the necessary cues for both beginners and learners at the intermediate level to use English confidently and offers a wide range of situations for students to ‘catch’ language in action.